U bent nu hier: Home
  • > Jaar en financieel verslag 2017
 

Jaar en financieel verslag 2017

  

 

 

      

 

 

  

 

      

 

       Jaarverslag 2017

 

 

 

 Beste lezer,

 Het afgelopen jaar is weer een jaar van grote activiteit geweest van vele vrijwilligers binnen AED Tilburg.

 Het bestuur werd versterkt met Ton Castelijns uit Berkel Enschot. Mede als gevolg daarvan heeft de afdeling Berkel Enschot zich voorgenomen om in 2018 op te gaan in onze stichting.

 Aan verschillende fronten is hard gewerkt:

Contracten met afdelingen zijn hernieuwd of opgesteld als er nog geen was.

Er zijn uniforme tarieven vastgesteld voor investering, beheer en onderhoud.

Dankzij Wim Brekelmans hebben we de technische stand van zaken van de AEDs nu ook goed in beeld. Een hele klus, naast het reguliere onderhoud, waar het bestuur heel blij mee is.

Ook zijn we er in geslaagd extra financiële bronnen aan te boren, waardoor ons vervangingsinvesteringsplan  meer kans van slagen heeft.

We kunnen het komend jaar dus weer met vertrouwen tegemoet zien.

Dank aan eenieder die  op welke manier dan ook zich weer ingezet heeft voor onze stichting.

 

Els Aarts Engbers,

Voorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur Stichting AED Tilburg

 

Mw Els Aarts                         voorzitter

Dhr Harm Jans Muntinga       vice voorzitter

Dhr leo Mutsaers                    secretaris

Dhr Noud van Gorp               penningmeester

Dhr Jos Oprins                       financieel adviseur

Dhr Peter Franken                  coördinator algemene zaken

Dhr Ton Castelijns                 bestuurslid

 

Dhr Wim Brekelmans            manager techniek

Dhr Theo Engels                    manager opleidingen/ledenadministratie

 

 

 Verslag 2017

 Op 1 januari 2017 om 06:05 kwam de eerste oproep om hulpverlening binnen.

De laatste was op 31 december om 23:48. In totaal ontvingen we in 2017 124 meldingen om hulpverlening.  Ongeveer 1900 aangemelde hulpverleners kunnen worden opgeroepen.

 Het bestuur heeft afgelopen jaar veel werk verricht om de administratie met vastgelegde contracten te optimaliseren. Een moeizaam proces waar dikwijls, uit het verleden, niet duidelijk was wie eigenaar of verantwoordelijke was van de AED. Overleg en meerdere bezoeken aan wijkteams en  met behulp van de vele controles door Wim Brekelmans en zijn team, Mari van den Dries en Jan de Beer, is er veel verbeterd. Nieuwe afspraken worden nu steeds in een contract vastgelegd om te voorkomen dat over enkele jaren wederom veel onduidelijkheid ontstaat over wie eigenaar van de AED is en voor de kosten van vervanging verantwoordelijk is.

 De nieuwe opzet van een nieuwsbrief is in 2017 3 keer verstuurd. De verzendingen per email waren: De 16 maart 17, sept en 17 dec. Het betrof steeds een aantal van 1900 adressen. Het systeem geeft aan dat hiervan 55% de mail opent. Om echter deze nieuwsbrief actief te houden blijkt dat er een vrijwilliger moet komen die deze nieuwsbrief als taak kan worden toebedeeld. Jammer genoeg is het tot op heden niet gelukt hier iemand voor te vinden.

Dit geldt ook voor het beheer van de website. Ook hiervoor hebben we nog niemand kunnen vinden. Dit heeft tot gevolg dat de info op de website soms achterloopt of niet helemaal correct is. Het komende jaar zal voor deze 2 taken naarstig naar een vrijwilliger gezocht gaan worden.

 In 2017 zijn weer enkele nieuwe AED’s binnen de gemeente geplaatst waar vrijwillige hulpverleners bij een oproep gebruik van kunnen maken.

De locaties zijn: Kapitein Hatterastraat bij Garage Bertens die deze openbare AED geregeld heeft. Op het industrie terrein Vossenberg hebben door medewerking van Vitaal Vossenberg 12 bedrijven hun AED aangemeld bij Hartslagnu. De VvE Cenakel heeft er in overleg voor gekozen om de binnen geplaatste AED in een buitenkast te plaatsen bij de ingang van een van de woontorens. In de Reeshof Krommeniestraat is door een particuliere schenking een AED bijgekomen. Verder zijn er ook door privé personen AED’s  aangeschaft en aangemeld bij Hartslagnu. Dit is een AED in de Markenessestraat en Naardenstraat. Hiermee kwam het aantal AED’s in beheer en onderhoud van onze stichting op 139. Daarnaast waren er nog 28 AED’s die in eigen beheer van een bedrijf of persoon zijn maar wel voor oproep aangemeld zijn bij hartslagnu.

Wijkteams

De wijkteams zijn van het grootste belang voor het voortbestaan van de stichting. De mensen uit de wijken zorgen voor controles bij oproepen maar zijn ook van het grootste belang om binnen de wijk sponsoren binnen te halen. Omdat dit binnen de eigen wijken gebeurt is het contact directer en makkelijker om elkaar hierover te motiveren. Zo heeft het team AED 3west de wijkraad kunnen motiveren om de komende 5 jaar €1000 beschikbaar te stellen voor onderhoud van de AED’s in deze wijk. Ook het team Reeshof heeft dhr Smulders van

Podotherapie Smulders kunnen overtuigen om €1000 te schenken. De stichting heeft meegedaan aan de Rabobank Clubkas actie hetgeen het onverwachte bedrag van €2490,07 heeft opgebracht. Iedereen heel hartelijk dank voor deze bijdragen.

 Gemeentelijke bijdrage:

Na de start in 2007 zijn vele AED’s 10 jaar oud en gaan de komende jaren aan hun levenseinde komen en moeten vervangen worden. Het gaat hier om 30 AED’s in 2017, 2018 en 2019. Om de vervangingen te financieren moest gezocht worden naar meer financiële middelen om aan te vullen aan de eigen voorziening. Na veel lobbywerk door bestuur en benadering fracties heeft het CDA een amendement ingediend om een substantieel bedrag in de begroting op te nemen voor st AED Tilburg. Het bedrag van €30.000 wordt in 2018 op onze rekening bijgeschreven. Hiermee is het mogelijk om alle vervangingen voor de komende 3 jaar zonder problemen te organiseren.

 Activiteiten:

Vrijwilligers van stichting AED Tilburg hebben samen AED organisaties uit Oisterwijk en Hilvarenbeek en de cardiologen uit het ETZ tweesteden ziekenhuis tijdens de Hartweek demonstraties gegeven. Hier kwamen 25 inschrijvingen voor een cursus uit voort.

Ook dit jaar werd weer deelgenomen aan de Beursvloer. Dit leverde gratis flyers drukwerk, en een Beamer op.

Met buurtpreventie gesproken over mogelijke samenwerking voor controles bij oproepen.

Enkele pilots geprobeerd te starten maar nog niet echt het beoogde effect gehad.

Het bestuur heeft overleg gehad met de Raad van Advies. Deze raad bestaat uit personen uit de Tilburgse samenleving en hartstichting die bij elkaar zijn gebracht om de voortgang van de stichting, ontwikkelingen, problematieken etc door te spreken.

 Cursussen:

In 2017 zijn er voor en na de grote vakantie periode meerdere cursussen georganiseerd.

Deze werden in verschillende locaties in de stad gehouden. Met de door EHBO vereniging geleverde cursusleiders hebben meer dan 100 deelnemers een herhalingscursus of een starterscursus gevolgd. De coördinatie van deze cursussen werd op een uitstekende wijze door dhr Theo Engels georganiseerd.

 

 Van de 139 AED’s die eind 2017 binnen de gemeente Tilburg, met geregistreerde adressering Stichting AED Tilburg, beschikbaar waren en opgeroepen konden worden is als volgt gebruik gemaakt:  

 

Aantal oproepen via 112/HartslagNu in 2017                                                124

Anatal opgeroepen AED’s in 2017                                                                 434

Aantal opgeroepen reanimatie personen in 2017                                          1224

Aantal opgeroepen kastophalers in 2017                                                      2422